Zapytanie ofertowe nr 1/2023 z dn. 10.01.2023.

Zapraszamy do złożenia ofert na wykonanie usług marketingowo-promocyjnych w ramach projektu
dofinansowanego ze środków funduszy unijnych pod nazwą: „Opracowanie hybrydowego systemu
elewacji wentylowanych z przetwornikiem energii” (POIR.01.01.0100-1188/18) .

Rodzaj usług:
– Usługa 1 – modernizacja strony internetowej spółki, pod kątem rozpowszechnienia i promocji
wyników projektu pt.: „Opracowanie hybrydowego systemu elewacji wentylowanych z
przetwornikiem energii”
– Usługa 2 – katalogi i materiały promocyjne

Dopuszcza się złożenie ofert na jedną z ww. usług lub na obie jednocześnie.

Termin składania ofert: 18.01.2023 r., godzina 12:00
Termin otwarcia ofert: 18.01.2023 r., godzina 12:30

Sposób złożenia ofert: elektronicznie na adres mailowy: oferty@climatic.pl lub w formie papierowej
na adres: Climatic Sp. z o.o. Sp. k., Reguły, ul. Żytnia 6, 05-816 Michałowice

Pod poniższym linkiem znajduje się szczegółowa specyfikacja poszczególnych usług:

https://climatic.pl/wp-content/uploads/2023/01/zapytanie-ofertowe2023.pdf

Oferta powinna zawierać minimum określenie ceny netto i brutto za wykonanie danej usługi, termin
ważności oferty oraz termin wykonania usługi, dane wykonawcy oraz dane osoby do kontaktu.