Climatic w finale konkursu Modernizacja Roku & Budowa XXI w.

To już oficjalne, Climatic dostał się do wielkiego finału Ogólnopolskiego Konkursu Otwartego Modernizacja Roku & Budowa XXI w. !!!  Teraz liczne w swym składzie jury weźmie udział w wizytacji obiektów zakwalifikowanych w Finale – również naszego przedszkola i żłobka w Kiełczowie. Trzymamy kciuki za pomyślną wizytę w naszym wyjątkowym obiekcie wspierającym edukację.

W ramach przypomnienia czym jest konkurs „Modernizacja Roku & Budowa XXI w.?

To największe i najbardziej prestiżowe przedsięwzięcie wytyczające nowe trendy w budownictwie oraz promujący najlepsze modernizacje i nowe budowy w Polsce. W Konkursie nagradzamy inwestorów, wykonawców i projektantów za konkretną realizację jako wspólne dzieło wszystkich trzech podmiotów. To wyróżnia Konkurs „Modernizacja Roku & Budowa XXI w.” na tle innych wydarzeń adresowanych tylko do jednej grupy odbiorców, np. architektów. Celem Konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie przedsięwzięć budowlanych: modernizacji oraz budowy nowych obiektów w przestrzeni urbanistycznej ukończonych w danym roku, wyróżniających się szczególnymi walorami: funkcjonalnymi, urbanistycznymi, estetycznymi i użytkowymi.

Kryteria oceny

Komitet Organizacyjny powołuje Jury Konkursowe oraz Przewodniczącego Jury i zatwierdza wspólnie z Kapitułą Konkursu regulamin jego pracy. W skład Jury wchodzą eksperci z środowisk: budowlanego, projektowego, samorządowego, przedstawiciele mediów oraz właściwego dla kategorii obiektu (np. ochrony środowiska). Decyzje Jury wspierane są merytorycznie przez przedstawicieli ośrodków naukowych, instytucji, organizacji pozarządowych współpracujących z Konkursem. Przedmiotem oceny Jury są:
• Poziom rozwiązań architektonicznych i urbanistycznych
• Funkcjonalność modernizowanych i przebudowywanych obiektów
• Poziom zachowania architektury i elementów zabytkowych
• Nowoczesność stosowanej technologii
• Stosowanie nowej techniki w realizacji i w procesach technologicznych.
• Jakość stosowanych wyrobów (trwałość, estetyka)
• Nowoczesności i efektywności procesów technologicznych
• Uzyskane efekty ekologiczne (dotyczy obiektów ochrony środowiska)
• Dostosowanie obiektów dla osób niepełnosprawnych
• Społeczny odbiór

Jury wizytuje wszystkie zakwalifikowane do finału Konkursu obiekty, analizuje, typuje, ocenia następnie przyznaje nagrody. Decyzje Jury zapadają zwykle większością głosów, a w przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego. Protokół końcowy posiedzenia Jury, podpisany przez wszystkich członków jest dokumentem ostatecznie rozstrzygającym Konkursu.