BIM – Przewaga dzięki technologii

BIM (Building Information Modeling) to kluczowy element w zarządzaniu cyklem życia infrastrukturalnego i kubaturowego obiektu. Proces ten zdefiniowany przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO) stanowi fundament dla efektywnej koordynacji informacji poprzez cyfrową prezentację cech fizycznych i funkcjonalnych struktur budowlanych.

BIM to kompleksowy proces, który obejmuje tworzenie i zarządzanie cyfrowymi reprezentacjami fizycznych i funkcjonalnych cech obiektów budowlanych. Proces ten wykorzystuje oprogramowanie do generowania i zarządzania danymi o budynku przez cały jego cykl życia – od wstępnej koncepcji, przez projektowanie i budowę, aż po eksploatację i ewentualną rozbiórkę. Dzięki BIM, już na etapie planowania budynku można dokładnie przewidzieć, ze szczegółami w przestrzeni 3D, jak obiekt będzie funkcjonował po zakończeniu budowy. Jest to możliwe, ponieważ BIM umożliwia pracę na wspólnym modelu informacyjnym, który jest aktualizowany na każdym etapie projektu.

W Polsce, implementacja BIM na poziomie 2 skupia się na stworzeniu jednolitego systemu informacyjnego, który będzie służył przez cały cykl życia obiektu. Oznacza to, że wszystkie dane dotyczące budynku są gromadzone w jednym miejscu, co ułatwia zarządzanie projektem, zmniejsza ryzyko błędów i pozwala na bardziej efektywną współpracę między zespołami projektowymi. Ponadto, BIM poziomu 2 zapewnia lepszą koordynację prac remontowych i rozbudowy, dzięki czemu każda zmiana w projekcie jest od razu widoczna dla wszystkich uczestników procesu budowlanego.

Technologia BIM ewoluuje na przestrzeni lat, dostosowując się do rosnących wymagań branży i zaawansowania technologicznego

Różnice pomiędzy modelem BIM a tradycyjnymi metodami projektowania w CAD są znaczące:

W modelu BIM:

  • Podejście bazuje na obiektowości, gdzie każdy element budynku – ściana czy okno, ma zdefiniowane swoje właściwości fizyczne i relacje z innymi elementami.
  • Wstawienie okna w ścianę zmienia informacje o obiekcie, automatycznie aktualizując powiązane parametry, takie jak powierzchnia ściany.
  • Model zawiera nie tylko dane geometryczne, ale również parametryczne i niegeometryczne, co pozwala na głębsze analizy i symulacje.

W tradycyjnym CAD:

  • Rysunek 3D składa się z punktów, linii i płaszczyzn, które nie posiadają funkcjonalnych powiązań.
  • Automatyzacja jest ograniczona i często dotyczy jedynie prostych operacji geometrycznych

Efektywna wymiana informacji w BIM wymaga zastosowania wspólnego środowiska danych (Common Data Environment – CDE), które obejmuje zarówno procedury zarządzania danymi, jak i zasady pracy na aktualnych wersjach modeli. Dzięki temu, wszystkie strony projektu mają dostęp do spójnych i aktualnych informacji, co jest niezbędne dla zachowania ciągłości i spójności danych.

Aby umożliwić wymianę danych między różnymi platformami i oprogramowaniami, stosowane są otwarte formaty plików, takie jak Industry Foundation Class (IFC). To ustandaryzowane formaty plików zapewniają kompatybilność danych niezależnie od wybranego narzędzia BIM. Również system klasyfikacji budowlanej odgrywa ważną rolę, ułatwiając jednoznaczną interpretację i komunikację w zakresie szczegółów projektowych i szacowania kosztów.

Ekologia w BIM manifestuje się przez możliwość projektowania z myślą o ograniczeniu wpływu na środowisko, co jest możliwe dzięki analizom przeprowadzanym na etapie projektowania. Metodologia ta pozwala na zmniejszenie odpadów budowlanych, optymalizację zużycia materiałów i ograniczenie negatywnego oddziaływania na środowisko naturalne. BIM wspomaga również tworzenie energooszczędnych budynków, co wpływa na zredukowanie zużycia energii i emisji dwutlenku węgla w całym cyklu życia obiektu.

Technologia BIM w Climatic

Technologia BIM umożliwia firmie Climatic precyzyjne modelowanie cyfrowe, które przekłada się na bezbłędne i szybkie projektowanie. Dzięki BIM możliwe jest:

  • Dokładne symulowanie właściwości termicznych, akustycznych i ogniowych przegród,
  • Optymalizacja procesów prefabrykacji,
  • Precyzyjne dopasowanie modułów do istniejących warunków terenowych,
  • Efektywne zarządzanie budynkami i infrastrukturą przez cały okres użytkowania obiektu do momentu utylizacji

Podsumowanie

Moduły firmy Climatic nie tylko spełniają, ale często przewyższają obecne wymagania WT 2021, co świadczy o wysokim standardzie technologicznym i zaangażowaniu firmy w dostarczanie rozwiązań o wysokiej efektywności energetycznej i funkcjonalnej. Technologia BIM odgrywa tu kluczową rolę, pozwalając na precyzyjne projektowanie i implementację zaawansowanych rozwiązań technicznych.