Jak przygotować dokumentację budowlaną w 5 krokach?

Budowa to poważne przedsięwzięcie. Nowy obiekt wpisuje się w otoczenie, w krajobraz, będzie pobierał wodę i odprowadzał ścieki, na pewno też stanie się odbiorcą energii elektrycznej, a być może także gazu. Jego wzniesienie nie może kolidować z uzasadnionymi interesami sąsiadów (np. poprzez odcięcie ich od dostępu światła słonecznego). Budynek musi być też obiektem bezpiecznym zarówno dla jego mieszkańców lub użytkowników, jak i dla otoczenia.

Jednym ze środków zmierzających do zagwarantowania tego wszystkiego jest dokumentacja obiektu budowlanego, a więc ogół dokumentów niezbędnych do sporządzenia przed budową dokumentacji prowadzonej w trakcie prac budowlanych oraz koniecznej po zakończeniu. Dokumentacja budowlana to m.in. uciążliwe formalności, ale jej rzetelne sporządzenie i bezpieczne przechowywanie zawsze się opłaca.

Czym różni się przygotowywanie dokumentacji budowlanej dla budynku modułowego od budowy tradycyjnej? Na czym należy się skupić realizując inwestycję w modułach?

Artykuł jak przygotować dokumentację budowlaną w 5 krokach?

Krok pierwszy – niezbędne zezwolenia itp.

Początkiem każdej budowy jest projekt budowlany, ale nie bierze się on znikąd. Projektant musi bowiem uwzględnić nie tylko życzenia inwestora, ale też, jeśli nie przede wszystkim, uwarunkowania wynikające z planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy. Jeśli rada gminy uchwaliła plan zagospodarowania przestrzennego, to znajduje się on w odnośnym wydziale architektury. Jeżeli go nie ma, trzeba w urzędzie gminy złożyć wniosek o wydanie decyzji warunków zabudowy. We wniosku należy określić, co chce się zbudować i podać charakterystykę planowanego obiektu. Dołączyć należy kserokopię (2 egzemplarze) mapy geodezyjnej właściwej działki.

Na podstawie planu lub decyzji można już przystąpić do projektowania obiektu. Projekt powinien obejmować plan zagospodarowania działki oraz właściwy projekt architektoniczno-budowlany. Sporządzeniem (w czterech egzemplarzach) projektu może się zajmować jedynie osoba posiadająca niezbędne uprawnienia.

Decydując się na realizację inwestycji w technologii modułowej, należy pamiętać o konstrukcji szkieletowej budynków modułowych, co też projektant musi uwzględnić w projekcie architektoniczno-budowlanym. Podstawowa różnica wynika z konieczności podziału budynku na moduły, co przebiega najłatwiej w przypadku  budynków o powtarzalnym rozkładzie pomieszczeń oraz prostokątnej bryle. Należy uwzględnić również dobór odpowiedniej elewacji oraz ścian o konstrukcji bezmostkowej. Jako generalny wykonawca oferujemy pełne wsparcie w procesie dostosowania budynku do wymogów technologii modułowej lub też przeprowadzamy ów proces samodzielnie, w konsultacji z inwestorem.

Mając już:

  • projekt budowlany,
  • plan zagospodarowania przestrzennego lub decyzję o warunkach zabudowy,
  • oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
  • ewentualne opinie i zgody wymagane przez gminę

można złożyć u właściwego starosty lub prezydenta miasta funkcjonującego na prawach powiatu wniosek o pozwolenie na budowę. Jeśli decyzja organu samorządowego będzie negatywna, można się od niej odwołać do wojewody.

Krok drugi: zanim zaczną się prace

Szczęśliwy posiadacz pozwolenia na budowę powinien teraz zawrzeć umowę z wykonawcą. Umowa na wykonanie pracy budowlanych powinna być szczegółowa, precyzować wszystko, co niezbędne i zabezpieczać interesy obu stron.

Gdy już wiadomo, kto i kiedy przystąpi do prac budowlanych, trzeba zawiadomić organ samorządowy o planowanym rozpoczęciu robót. Samo zawiadomienie nie wystarczy: trzeba wylegitymować się oświadczeniami kierownika budowy oraz inspektora nadzoru o przyjęciu przez nich związanych z budową obowiązków. Jeśli w ciągu 30 dni urząd nie wyda decyzji o sprzeciwie, można będzie rozpoczynać prace.

Równocześnie należy złożyć wniosek o wydanie dziennika budowy, czyli specjalnego dokumentu, w którym kierownik budowy będzie rejestrował wszystkie istotne zdarzenia zachodzące w jej trakcie. Do niego należy również przechowywanie tego dokumentu. Dziennika budowy można nie prowadzić jedynie wtedy, gdy prace nie wymagają pozwolenia na budowę, a jedynie zgłoszeniu.

Krok trzeci: przekazanie terenu i protokoły odbioru

Inwestor przekazuje wykonawcy teren budowy, za który ten ponosi odtąd odpowiedzialność. Wymaga to sporządzenia protokołu, podobnie jak częściowe, końcowe i ostateczne odbiory poszczególnych robót. Odbiory ostateczne dokonywane są po wygaśnięciu gwarancji i (lub) rękojmi udzielonej przez wykonawcę. Każde częściowe wykonanie robót oraz zakończenie również powinni zostać skwitowane dokładnym protokołem.

Krok czwarty: zawiadomienie o zakończeniu budowy

Teraz do gry wchodzi Powiatowy Inspektorat Nadzoru. Inwestor składa u niego zawiadomienie o zakończeniu budowy oraz wniosek o pozwolenia na użytkowanie. Wraz z wnioskiem w inspektoracie należy złożyć dziennik budowy i oświadczenie dotyczące zagospodarowania terenów przyległych. Jeśli istnieją protokoły badań, należy je również dołączyć. Powiatowy Inspektorat Nadzoru ma dwa tygodnie na reakcję. Jeżeli w tym czasie nie wniesie sprzeciwu, budowa została oficjalnie zakończona.

Krok piąty: pozwolenie na użytkowanie

Wniosek o pozwolenie na użytkowanie można złożyć wraz z zawiadomieniem o zakończeniu budowy lub po oficjalnym jej zakończeniu. Pozwolenie takie jest konieczne, jeżeli dotyczy budynku wielorodzinnego albo obiektu użyteczności publicznej. Domy jednorodzinne, garaże, domki letniskowe itp. niewielkie obiekty z reguły użytkować można na podstawie zawiadomienia o zakończeniu budowy.

W całym procesie jedyną różnicą pomiędzy budownictwem modułowym a tradycyjnym jest projekt budynku, który należy dostosować do wymogów technologicznych. Budynek prefabrykowany w technologii modułowej posiada konstrukcję stalową, a jego projekt uwzględnia podział pomieszczeń na moduły. Wprowadzenie odpowiednich zmian jest bardzo proste, w czym również zapewniamy inwestorowi pełne wsparcie.